سه‌شنبه, 21 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۳:۵۸:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ 
  • تعداد بازدید : 59
  • کد خبر : ۱۴۵۴۸
مصوبه شماره 98/10

مصوبه شماره 10/98

1-     بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/967 مورخ 98/3/19 شهرداری بیجار در خصوص بررسی و تائید نظریه کارشناسی شماره 10/1398/1/1368 مورخ 98/3/4 جهت ارزیابی مقدار 59/57 متر مربع از پلاک ثبتی 1679 اصلی واقع در پشت قلعه به مالکیت آقای رضا تجاره به ارزش 536.130.000 ريال که در مسیر تعریض واقع گردیده و به منظور پرداخت خسارت مقدار مساحت 59/57 متر مربع واقع در تعریض به نامبرده، موضوع در جلسه 98/3/20 این شورا مطرح و مصوب گردید در بودجه سال آتی پیش بینی گردد و پرداخت ارزش کارشناسی ملک در مسیر تعریض بلامانع خواهدبود.

2-     بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/968 مورخ 98/3/19 شهرداری بیجار در خصوص بررسی و تائید نظریه کارشناسی شماره 10/1398/1/1489 مورخ 98/3/9 با موضوع فروش شارع متروکه به مساحت 19/85 متر مربع در حد شرقی پلاک 66 فرعی از 1653 اصلی (واقع در خیابان توحید، کوچه پشت هلال احمر) به مبلغ 51.610.000 ريال به آقای غلام خادمی به جهت ادغام به پلاک فوق الذکر، موضوع در جلسه مورخ 98/3/20 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

3-     بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/950 مورخ 98/3/18 شهرداری بیجار در خصوص بررسی نظریه کارشناسی قطعه 66 واقع در قسمت g هواشناسی به مساحت 180 متر مربع (با ارزش کل 598.000.000 ريال) جهت واگذاری به آقای منصور شکرپور، در قبال تملک ثبتی 404 فرعی از 3 اصلی به مساحت 600 متر مربع (326 متر مربع در مسیر معبر-74 متر مربع در مسیر حریم سبز حفاظتی- 200 متر مربع در کاربری آموزشی) که توسط هیئت کارشناسی سه نفره جمعا مبلغ 600.000.000 ريال برآورد گردیده موضوع در جلسه مورخ 98/3/20 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

4-     بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/207 مورخ 98/1/26 شهرداری بیجار بررسی صورتجلسه تفکیکی فی مابین شهرداری و آقای موسی عبدالحسینی به شماره 10/1398/2/51 مورخ 98/1/17 جهت تفکیک پلاک 409 فرعی از 3 اصلی بخش شش پیرتاج به مالکیتی آقای موسی عبدالحسینی، موضوع در جلسه مورخ 98/3/20 این شورا مطرح و مصوب گردید با عنایت به اینکه از مجموع پلاک مذکور 2431/70 متر مربع دارای کاربری درمانی است، لذا با صورتجلسه فوق مخالفت می گردد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0