چهارشنبه, 18 تير 1399
  • ساعت : ۸:۳۴:۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ 
  • تعداد بازدید : 63
  • کد خبر : ۱۴۶۹۵
مصوبه شماره 98/24

مصوبه شماره 98/24

1- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/2504 مورخ 98/07/22 شهرداری بیجار در خصوص بررسی و تعیین تکلیف پلاک ثبتی 576 فرعی از 1918 اصلی (به مساحت 239/69 مترمربع واقع در پشت شرکت نفت فرحی)، که آقای محسن پیرمحمدی دارای وکالت نامه فروش به شماره 26092 مورخ 598/19 برای پلاک ثبتی فوق الذکر از طرف خانم ها اکرم و خورا پیرمحمدی می باشد و از طرفی، آقای محسن پیرمحمدی فاقد هرگونه سمت و وکالت نامه ای از طرف مالک دیگر یعنی مرحوم سجاد پیرمحمدی و وراث قانونی حین الفوت ایشان می باشد، موضوع در جلسه مورخ 98/07/22 این شورا مطرح و مصوب گردید نظر به اینکه آقای محسن پیرمحمدی از طرف تمامی وراث دارای وکالت نامه فروش نمی باشد، لذا تعیین تکلیف پلاک ثبتی مذکور از نظر این شورا قابل بررسی نیست.

 

2- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/2350 مورخ 98/7/8 شهرداری بیجار در خصوص بررسی انعقاد قرارداد با شرکت بدیع سازان کردستان جهت پروژه عملیات اجرایی ساختمان امر به معروف شهرستان بیجار که شامل پی کنی، تهیه، اجرای بتن مگر و ... است، تا سقف مبلغ 1.695.005.211 ريال (یک میلیارد و ششصد و نود و پنج میلیون و پنج هزار و دویست و یازده ريال) و از طریق ترک تشریفات مناقصه، موضوع در جلسه مورخ 98/7/22 این شورا مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

 

3- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/2486 مورخ 98/7/21 شهرداری بیجار در خصوص بررسی نظریه کارشناسی مورخ 98/7/9 جهت ارزیابی مقدار 15/44 مترمربع شارع متروکه در محدوده پلاک یک اصلی بخش 3 بیجار، واقع در محل جاده قدیم حلوایی، به منظور الحاق به پلاک ثبتی 3282 فرعی از یک اصلی مالکیتی آقای مسعود اسکندری به مبلغ 54.040.000 ريال، موضوع در جلسه مورخ 98/7/22 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

4- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/2444 مورخ 98/7/17 شهرداری بیجار در خصوص برررسی نظریه کارشناسی شماره 98/223 مورخ 98/7/11 جهت فروش شارع متروکه به مساحت 30/55 مترمربع در جنب پلاک ثبتی 2189 فرعی از 1918 اصلی، واقع در بخش یک بیجار به آدرس خیابان امیرنظام، کوچه رمضانزاده، متعلق به خانم منیر خسروپناه) جمعاً به مبلغ 48.880.000 ريال (جهت الحاق به پاک فوق)، موضوع در جلسه مورخ 98/7/22 این شورا مطرح و مورد مخالفت قرارگرفت.

 

5- بازگشت به نامه شماره 10/1398/2/2503 مورخ 98/7/22 شهرداری بیجار در خصوص بررسی صورتجلسه توافقی مورخ 98/7/22 فی مابین شهرداری و آقای مسعود نریمانی، موضوع در جلسه مورخ 98/7/22 این شورا مطرح و ضمن موافقت عنوان گردید زمین مورد نظر به نام شهرداری انتقال و قطعات معوض فقط به نام آقای مسعود نریمانی واگذار گردد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0