دوشنبه, 31 ارديبهشت 1403
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ 
  • تعداد بازدید : 2313
  • کد خبر : ۱۵۱۳۷
مصوبه شماره 99/14

مصوبه شماره 99/14

1- با عنایت به نامه شماره 10/1399/2/1971 مورخ 99/5/21 شهرداری بیجار در خصوص صدور مجوز عقد قرارداد با بیمه دانا (نمایندگی کاظم زاده)، با توجه به اتمام قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان شهردار در تاریخ 99/5/31 و سوابق و قرارداد چندساله (شش سال، از سال 93)، موضوع در جلسه مورخ 99/5/26 این شورا مطرح و تأکید و الزام رعایت مقررات قانونی، مورد موافقت قرارگرفت.

 

2- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/1916 مورخ 99/5/16 در خصوص تائیدیه صورتجلسه واگذاری 2/82 مترمربع شارع متروکه جنب پلاک ثبتی 1464 الی 1466 اصلی (خیابان توحید جنوبی، روبروی تالار آبگینه، کوچه شهید گرشاسبی که فبلاً جزء مساحت پلاک مورد توافق بوده و در اثر تعریض برابر کروکی و گزارش شهرسازی از سند مالکیت کسرشده است، صرفاً به شرح الحاق به پلاک مذکور) به آقای علیرضا ترکمندی، طبق نظریه کارشناسی به مبلغ هر متر مربع 9.000.000 ريال و جمعاً به مبلغ 25.380.000 ريال، موضوع در جلسه مورخ 99/5/26 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

3- با عنایت به نامه شماره 10/1399/2/1796 مورخ 99/5/11 شهرداری بیجار در خصوص صدور مجوز پرداخت و استرداد وجه واریزی، به مبلغ 4.999.000 ريال با کد نوسازی 1-1-9-95-45 به نام آقای صدیق محمدی که طبق تائیدیه واحد درآمد به علت اشتباه کارشناس شهرسازی بابت اعلام عوارض پیش از سال 1366، مجدد اخذ شده است، موضوع در جلسه مورخ 99/5/26 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

4- با عنایت به نامه شماره 10/1399/2/1997 مورخ 99/5/23 شهرداری بیجار در خصوص صدور مجوز و تائیدیه نظریه کارشناسی شماره 10/1399/1/3357 مورخ 99/5/22 موضوع در جلسه مورخ 99/5/22 موضوع فروش و واگذاری شارع متروکه به مساحت 72/55 متر مربع در حد شمالی پلاک ثبتی دو فرعی از 1676 اصلی بخش یک بیجار (واقع در پشت قلعه) به آقای منوچهر باش افشار به ازای هر متر مربع مبلغ 30.000.000 ريال و جمعاً به مبلغ 2.176.500.000 ريال (دو میلیارد و یکصد و هفتاد و شش میلیون و پانصد هزار ريال) جهت الحاق به پلاک فوق الذکر، موضوع در جلسه مورخ 99/5/26 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0