چهارشنبه, 3 مرداد 1403
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ 
  • تعداد بازدید : 2262
  • کد خبر : ۱۵۱۹۲
مصوبه شماره 99/20

مصوبه شماره 99/20

1- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/2853 مورخ 1399/7/22 شهرداری بیجار در خصوص درخواست بررسی صورتجلسه توافقی شماره 10/1399/3/4407 مورخ 99/7/6 فی مابین شهرداری و آقای جلال قمری با موضوع واگذاری 12 متر مربع شارع متروکه مالکیتی شهرداری در حد غربی پلاک ثبتی 1439 اصلی جهت الحاق به پلاک مذکور تحت مالکیت نامبرده، موضوع در جلسه مورخ 99/7/30 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

2- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/2869 مورخ 99/7/23 در خصوص درخواست صدور مجوز فروش اوراق خزانه اسلامی با نماد، مشخصات و سررسیدهای ذیل الذکر مربوط به اداره آب و فاضلاب جهت پرداخت معوقات حقوق کارکنان و بدهی های شهردار، موضوع در جلسه مورخ 99/7/30 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

1- اوراق با نماد 807 با سررسید 1400/07/19 به تعداد 1847 ورقه یک میلیون ريالی (به مجموع ارزش 1.847.000.000 ريال

2- اوراق با نماد 89 با سررسید 1400/09/23 به تعداد 868 ورقه یک میلیون ریالی (به مجموع ارزش 868.000.000 ريال)

3- اوراق با نماد 814 با سررسید 1401/03/18 به تعداد 15 ورقه یک میلیون ريالی (به مجموع ارزش 15.000.000 ريال)

3- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/2317 مورخ 1399/06/15 شهرداری بیجار، در خصوص تائید پیشنویس و انعقاد قرارداد با شرکت ممیز، به جهت انجام حسابرسی سالهای 1398 و 1399 شهرداری بیجار برابر مقررات مالی، موضوع در جلسه مورخ 99/7/30 این شورا مطرح و ضمن موافقت مقررگردید هزینه انجام کار حسابرسی بر مبنای هزینه کرد سال 1397 و با افزایش 20 درصدی انجام پذیرد.

4- بازگشت به نامه شماره 2966/2/1399/10 مورخ 1399/7/30 شهرداری بیجار در خصوص درخواست مجوز پرداخت مبلغ 1.440.940.693 ريال به عنوان هزینه دادرسی اقامه دعوی شکایت (طرح دادخواست ) شهرداری بیجار به طرفیت آقای عزیزاله افشار (شهردار وقت) با موضوع تقاضای صدور حکم به محکومیت نامبرده در پرونده طلب شرکت تولید آسفالت گروس با مدیریت آقایان رسول محمدحسنی و محمود باقری ازندریانی بابت آسفالت کوهستان پارک و غیره و متعاقباً ثبت دادخواست شهرداری و ارجاع موضوع مذکور به شعبه سوم حقوقی بیجار با کلاسه پرونده 9900702، موضوع در جلسه مورخ 99/7/30 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

5- بازگشت به نامه شماره 2966/2/1399/10 مورخ 1399/7/30 شهرداری در خصوص درخواست تائید صورتجلسه توافقی نهایی شماره 10/1399/2/2837 مورخ 99/7/22 فی مابین شهرداری و اداره تأمین اجتماعی مبنی بر تعیین تکلیف بدهی شهرداری بیجار، موضوع در جلسه مورخ 99/7/30 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت. (صورتجلسه توافقی به پیوست می باشد.)

6- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/2725 مورخ 1399/7/13 شهرداری بیجار، در خصوص بررسی موضوع واگذاری دو قطعه زمین در قبال رعایت تعریض و همچنین اعلام نظر در رابطه تهاتر با جواز باقیمانده طلب با توجه به درخواست آقای امیرحسین رستمی که در سال 1388 تقاضای جواز نموده و شهرداری موافقت خود را بدواً و قبل از صدور جواز اعلام و مبلغ 39.312.076 ريال در مورخ 88/12/12 دریافت نموده اما بنا به  دلایل نامعلوم مجوز صادر نگردیده که بعد از مراجعات مکرر مشخص گردیده که از زمین نامبرده تحت پلاک ثبتی 1214 اصلی مقدار 54/48 مترمربع مورد تعریض قرار دارد که این امر به کرات کارشناسی و در نهایت در سال 98 به ازای هر متر مربع مبلغ 45.000.000 ريال و جمعاً مبلغ 2.436.750.000 ريال برآورد گردیده و دو قطعه از اراضی تفکیک آقای حسن عظیمی عراقی در قبال خسارت درنظر گرفته شده است اما به ادعای ایشان که قبلاً کلیه هزینه ها را پرداخت نموده و برای پرداخت مجدد هزینه صدور مجوز احداث، تکلیفی ندارد، چراکه صورت واگذاری قطعات 3677 و 3780 فرعی از سه اصلی در قبال رعایت مقدار تعریض، مبلغ 270.912.076 ريال باقی می ماند و حاضر به بخضض مبلغ باقیمانده در قبال صدور مجوز احداث در دو طبقه و پیلوت می باشد، موضوع در جلسه مورخ 99/7/30 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

7- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/2875 مورخ 1399/07/23 شهرداری بیجار، در خصوص صدور مجوز جهت تهیه یک عدد کارت هدیه چهار میلیون ريالی به مناسبت روز جهانی نابینایان (تقدیر از آقای مازیار توکلی عضو محترم شورای اسلامی شهر بیجار) موضوع در جلسه مورخ 99/7/30 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

8- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/2884 مورخ 1399/7/23 شهرداری در خصوص درخواست بررسی صورتجلسه توافقی جدید به شماره 2/1399/2/2730 مورخ 99/7/13 فی مابین شهرداری و آقای یحیی ملتی (با عنایت به نامه شماره 6523/1/2009 مورخ 99/3/25 کمیته محترم انطباق فرمانداری شهرستان بیجار)، موضوع در جلسه مورخ 99/7/30 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت (صورتجلسه توافقی به پیوست می باشد)

  

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0