دوشنبه, 4 تير 1403
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ 
  • تعداد بازدید : 2226
  • کد خبر : ۱۵۱۹۴
مصوبه شماره 99/21

مصوبه شماره 99/21

1- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/3111 مورخ 99/8/14 شهرداری بیجار و پیرو مصوبه مورخ 99/3/25 شورای اسلامی شهر بیجار در خصوص دریافت 43/75% بهای اراضی قولنامه ای قبل از صدور پروانه ساختمانی، نظر به اینکه قبلاً برای اراضی قولنامه ای از همان اراضی معبر ایجاد شده است، پیشنهاد گردیده با در نظرگرفتن معابر شهرداری، از تمامی اراضی قولنامه ای به میزان 25% قیمت زمین بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اخذ گردد و اراضی که در مسیر تعریض واقع شده باشد، مساحت تعریض از زمین مورد درخواست کسر گردد، موضوع در جلسه مورخ 99/8/27 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

2- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/1941 مورخ 99/5/19 شهرداری بیجار در خصوص تصویب و تائید بند یک صورتجلسه مورخ 99/5/13 هیات امنای آرامستان باغ رضوان (افزایش هزینه غسل، کفن و دفن اموات به میزان پانزده میلیون ريال معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان برای هر میت)، موضوع در جلسه مورخ 99/8/27 این شورا مطرح و پس از بحث و بررسی و با توجه به مشکلات عدیده مالی و تورم سرسام آور و همچنین حذف مراسمات ترحیم به دلیل وجود ویروس کرونا مورد موافقت قرار گرفت.

 

3- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/3220 مورخ 99/8/24 شهرداری بیجار در خصوص درخواست تصویب برگزاری مزایده عمومی واگذاری پلاک ثبتی 495 اصلی (به مالکیتی شهرداری بیجار) به مساحت 92/34 مترمربع واقع در خیابان مدرس، کوچه مسجد امیرالمومنین (ع) به اشخاص ثالث، موضوع در جلسه مورخ 99/8/27 این شورا مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

 

4- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/2995 مورخ 99/8/3 شهرداری بیجار در خصوص درخواست صدور مجوز تعمیر کامل موتور گریدر مدل کوماتسو 705 جهت برفروبی سطح شهر در فصل زمستان با هزینه 850.000.000 ريال (هشتاد و پنج میلیون تومان)، موضوع در جلسه مورخ 99/8/27 این شورا مطرح و مورد موافت قرارگرفت.

 

5- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/3288 مورخ 99/8/27 شهرداری بیجار در خصوص درخواست صدور مجوز خرید بن به مناسبت شب یلدا سال 1399 به مبلغ هر نفر 3.000.000 ريال، معادل سیصد هزار تومان و به تعداد 320 نفر مارمندان و کارگران شهرداری، موضوع در جلسه مورخ 99/8/27 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

 

6- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/3059 نورخ 99/8/10 شهرداری بیجار در خصوص درخواست تصویب توافقنامه شماره 10/1399/2/2998 مورخ 99/8/3 فی مابین شهرداری و آقای مصطفی تیموری بابت صدور مجوز احداث برای پلاک ثبتی 184 فرعی از 1850 اصلی (قبلاً پلاک 250 فرعی از 1849 اصلی بوده است) بخش یک بیجار، واقع در تازه آباد به مساحت 51/15 مترمربع و اینکه پلاک ثبتی 401 فرعی از 1849 اصلی به مساحت 80 متر مربع در مسیر تعریض بوده و مالک متعهد به رعایت عقب نشینی می باشد، موضوع در جلسه مورخ 99/8/27 این شورا مطرح و ضمن موافقت مقرر گردید شهرداری در قبال تعریض 80 متر، نسبت به صدور پروانه ساختمانی جهت پلاک مذکور و طبق توافقنامه پیوستی، اقدام نماید.

 

7- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/2899 مورخ 99/7/24 شهرداری بیجار در خصوص درخواست تائید نظریه کارشناسی شماره 10/1399/1/4850 مورخ 99/7/20 موضوع فروش واگذتری شارع متروکه به مساحت 5.25 مترمربع در حد شمالی پلاک ثبتی 821 فرعی از 1917 اصلی بخش یک بیجار به آقای حسین کارگر واقع در شرکت فرحی جمعاً به مبلغ 157.500.000 ريال جهت الحاق به پلاک فوق الذکر، موضوع در جلسه مورخ 99/8/27 این شورا مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

 

8- بازگشت به نامه شماره 10/1399/2/3212 مورخ 99/8/24 شهرداری بیجار در خصوص درخواست تائید نظریه کارشناسی شماره 10/1399/1/5505 مورخ 99/7/30 موضوع فروش واگذاری شارع متروکه به مساحت 30 متر مربع در مجاورت پلاک ثبتی 3309 فرعی از یک اصلی بخش سه به آقای سید مجتبی سبحانی واقع در عسگرآباد کوچه ورزش جمعاً به مبلغ 360.000.000 ريال جهت الحاق به پلاک فوق الذکر، موضوع در جلسه مورخ 99/8/27 این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

توضیحاً اینکه نامبرده در مورخ 82/2/1 اقدام به واریز مبلغ 1.000.000 ريال به عنوان علی الحساب، بابت قسمتی از بهاء آن به حساب شهرداری نموده است که با عنایت به بررسی به عمل آمده جهت واگذاری شارع متروکه، متقاضی می بایست بابت الباقی بهای شارع متروکه مبلغ 159.960.000 ريال به حساب شهرداری واریز نماید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0